Souhlas se zpracováním osobních údajů
Tímto uděluji společnosti AIESEC BRNO, se sídlem Komenského náměstí 220/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČ:64326152, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka 57148 L (dále jen „AIESEC“ nebo „Správce“), následující souhlas:

Se zpracováním těchto osobních údajů:
- jméno a příjmení
- e-mail
- telefon
- VŠ

Jméno a příjmení, telefon a e-mail, případně VŠ je potřebné zpracovat za účelem poskytnutí požadovaných služeb (účast na Symposium - konference o podnikání, přenos osobních údajů do vládních zařízení v důsledku závazných vnitrostátních právních předpisů), zasílání newsletterů AIESEC a obchodních nabídek třetích stran, které pro Vás mohou být obsahově zajímavé. Třetí strana nemá přístup k osobním údajům.
Souhlas dle tohoto prohlášení je udělen na dobu 1 roku s využitím obrazu, podobizny či dalších projevů osobní povahy je z mé strany AIESEC a jejím smluvním partnerům udělován na dobu 10ti let; za tímto účelem jako člen uděluji AIESEC, resp. osobám pořizujícím zvukové a/nebo obrazové záznamy ve smyslu § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, souhlas s pořízením mé podobizny, hlasu, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, které se mě týkají nebo se týkají mých projevů osobní povahy, a souhlasím s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoliv omezení ve formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení. Tento souhlas je udělován z důvodu právní jistoty pro případ, že by se nejednalo o pořízení záznamu v rozsahu tzv. reportážní či umělecké zákonné licence Nesdílíme vaše osobní data s neznámými subjekty. Vaše osobní data mohou být v určitých případech poskytnuta dalším zpracovatelům osobních dat a/nebo našim důvěrným partnerům s cílem poskytnutí služby a zkvalitnění vaší zákaznické zkušenosti.
S výše uvedeným uděluji svůj výslovný souhlas s vědomím, že svůj souhlas mohu vzít kdykoliv zpět. Zpětvzetí souhlasu mohu učinit písemnou formou v listinné nebo elektronické podobě (info@aiesec.cz) doručením na adresu pobočky AIESEC (Seznam adres poboček AIESEC je dostupný na webové stránce www.aiesec.cz)

Jsem si vědom/a, že se se svými podněty ve věcech týkajících se osobních údajů mohu obrátit přímo i na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

Tímto uděluji souhlas se zpracováním Mých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známé též jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů, kdy toto nařízení má nabýt účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“).

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů, a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR. Zejména pak jsem si vědom/a toho, že:

Podle článku 13 GDPR:
Mám právo požadovat od Správce přístup k Mým osobním údajům,
Mám právo požadovat opravu nebo výmaz Mých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu,
Poskytnutí Mých osobních údajů Správci není ani zákonným ani smluvním požadavkem, tedy nemám povinnost Mé osobní údaje Správci poskytnout,

Podle článku 15 GDPR - právo na přístup k Mým osobním údajům:
Mám právo získat od Správce potvrzení, zda Mé osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k Mým osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Mé osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou Mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Mých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji Mých osobních údajů, pokud nebyly získány přímo ode mne; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro mne.
Mám právo na poskytnutí kopie Mých osobních údajů zpracovávaných Správcem. Za další kopie mi Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob.

Podle článku 16 GDPR – právo na opravu Mých osobních údajů:
Mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Podle článku 17 GDPR – právo na výmaz Mých osobních údajů:
Mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Mé osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) Mé osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) odvolal/a jsem tento souhlas se zpracováním Mých osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) vznesl/a jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
d) Mé osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) Mé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje.

To, co je uvedeno v bodech a) až e) výše, se neuplatní, pokud je zpracování Mých osobních údajů nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Podle článku 18 GDPR - právo na omezení zpracování Mých osobních údajů:
Mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:
a) pokud bych popíral/a přesnost Mých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Mých osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a já bych odmítl/a výmaz Mých osobních údajůčl. a žádal/a bych místo toho o omezení jejich použití;
c) Správce již Mé osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak já bych je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) vznesl/a-li bych námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad mými oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno podle bodů a) až d) výše, mohou být tyto Mé osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

Podle článku 19 GDPR - oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Mých osobních údajů nebo omezení zpracování:
Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, kterým byly Mé osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Mých osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce mne informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budu požadovat.

Podle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:
Mám z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Mých osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce Mé osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Mohu uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Podle článku 22 GDPR – Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování:

Mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí:
a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem;
b) povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu mých práv a svobod a oprávněných zájmů;
c) založeno na mém výslovném souhlasu.

Podle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Mých osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, má Správce povinnost mi toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.
Oznámení podle předchozího bodu se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:
a) Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto Mé osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro má práva a svobody podle bodu výše se již pravděpodobně neprojeví;
c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.

Consent to the processing of personal data
I hereby grant AIESEC BRNO, registered office Komenského náměstí 220/2, Brno-město, 602 00 Brno, Company Identification Number 64326152, listed in the Commercial Registry kept by the Municipal Court in Prague, File Number 57148 L (hereinafter as the ”AIESEC“ or ”the Administrator“), the following consent, and I declare that:
I voluntarily consent to the processing of my personal data to the following extent:
- - - -
o
transfer of personal data to state institutions accordingly with binding domestic regulation).
o sending AIESEC newsletters and third-party commercial offers which can be attractive for you. Third party does not have an access to personal data.
o
- The data will be processed by the Controller for the period of 1 year.
- use of my image, likeness and other expression of personal nature is given to AIESEC and its contractors for the period of 10 years.
name and surname e-mail
phone
university
First name and surname, phone and e-mail, or university for the purposes of
provision of the services (attendance at the Symposium - konference o podnikání,

- for that purpose, I, as a member od AIESEC, give consent to AIESEC or persons taking pohotos and video and audio recordings within the intention of sec. 84 ff. of Act no. 89/2012 Sb., civil code, as amended, consent to the taking of my likeness, voice, images and video and audio recordings that relate to me or relate to the expression of personal nature, and I agree to their free use and distribution, without any restrictions on the form, content and scope of use, without any territorial limitation and without any time limit. This consent is granted for reasons of legal certainty in the case that it would not be a recording within the scope of the so-called reportage or artistic legal license;
We do not share your personal data with unknown entities. In certain cases, your personal data may be provided to other personal data processors and / or our confidential partners in order to provide a service and improve your customer experience.
I give my explicit consent to the provisions above being aware that I can cancel it at any time. I can cancel my consent in writing, namely in a documentary or electronic form (via e-mail to the following address info@aiesec.cz) or by delivering it at the address of AIESEC subsidiary.
I am aware that I can also contact The Office for Personal Data Protection, registered office Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Prague 7 - Holešovice, Czech Republic, directly with my suggestions in matters relating to personal data.
I hereby grant my consent to the processing of My Personal Data in accordance with Regulation (EU) no. 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27/ 04/ 2016, On the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC, also known as the General Data Protection Regulation, where this Regulation is to come into effect on 25/ 05/ 2018 (hereinafter “GDPR”).
I confirm that I have been informed of my rights in relation with the processing of My Personal Data, in the intentions of the provisions of articles 13, 15-22 and 34 of the GDPR.
In particular, I am aware that:
• As per article 13 of the GDPR:
- I have the right to request access to My Personal Data from the Administrator,
- I have the right to request the correction, deletion or restricted processing of My Personal Data, and to raise an objection against the processing, as well as the right to the transferability of the data,
- I have the right to file a complaint with a supervisory body,
- The provision of My Personal Data to the Administrator is not a statutory or contractual requirement, i.e. I am not obliged to provide My Personal Data to the Administrator,
• As per article 15 of the GDPR - right to access to My Personal Data:

- I have the right to obtain confirmation from the Administrator of whether My Personal Data is being processed or not and, if it is being processed, then I have the right to obtain access to My Personal Data and to the following information:
a) purposes of the processing;
b) categories of affected personal data;
c) recipients or categories of recipients, with whom My Personal Data was or will be shared, particularly recipients in third countries or in international organisations;
d) the planned period for which My Personal Data will be stored or, if it cannot be determined, the criteria used to stipulate this period;
e) the existence of the right to request, from the Administrator, the correction, deletion or restricted processing of My Personal Data and/or raise an objection against this processing;
f) the right to file a complaint with a supervisory body;
g) all available information about the source of My Personal Data if it was not obtained directly from me;
h) the fact that the automated decision-making, including profiling, set forth in article 22 paragraph 1 and 4 of the GDPR has occurred and, in these cases at least, meaningful information relating to the process used, as well as the significance and expected consequences for me of such processing.
- I have the right to be provided with a copy of My Personal Data which is processed by the Administrator. For additional copies, the Administrator may charge me a reasonable fee on the basis of administrative costs. If I submit the request in electronic form then the information will be provided in such an electronic form that is normally used, unless I ask for it to be provided in a different manner.
• As per article 16 of the GDPR – right to the correction of My Personal Data:
- I have the right to have the Administrator correct inaccurate personal data which relates to me, without undue delay. With regard to the purposes of the processing, I have the right to have incomplete personal data supplemented via the provision of an additional declaration.
• As per article 17 of the GDPR – right to the deletion of My Personal Data:
- I have the right to have the Administrator delete My Personal Data without undue delay, if one of the following reasons is given:
a) My Personal Data is no longer necessary for the purposes for which it was collected or otherwise processed;
b) I revoked this consent to the processing of My Personal Data and there is no other legal reason for the processing;
c) I raised objections against the processing as per article 21 paragraph 1 of the GDPR, and there are no predominant legitimate reasons for the processing or I raised objections against the processing as per article 21 paragraph 2 of the GDPR; d) My Personal Data was processed illegally;

e) My Personal Data must be deleted in order to fulfil the legal obligations stipulated in the law of the European Union or a Member State thereof, which relate to the Administrator.
What is set forth under points a) - e) above will not be applied if the processing of My Personal Data is essential:
a) for the exercise of the right to freedom of speech and information;
b) for the fulfilment of a legal obligation which requires the processing as per the law of the European Union or a Member State thereof, which relates to the Administrator, or for the fulfilment of a task performed in the public interest or during the exercise of public authority, if the Administrator was entrusted with it;
c) for reasons of public interest in the area of public health;
d) for archiving purposes which are in the public interest, for the purposes of scientific or historical research or for statistical purposes in accordance with article 89 paragraph 1 of the GDPR;
e) for the determination, exercise or defence of legal claims.
• As per article 18 of the GDPR - right to the restricted processing of My Personal Data:
- I have the right to have the Administrator restrict the processing in any of the following cases:
a) if I denied the accuracy of My Personal Data, for the period necessary for the Administrator to verify the accuracy of My Personal Data;
b) the processing is illegal, and I would refuse the deletion of My Personal Data and request a restriction of its use instead or it;
c) the Administrator no longer requires My Personal Data for processing purposes, but I would require it for the determination, exercise or defence of legal claims;
d) I would raise an objection against the processing as per article 21 paragraph 1 of the GDPR, until it can be verified whether the Administrator’s legitimate reasons prevail over my legitimate reasons.
- If the processing is restricted as per points a) - d) above then, with the exception of its storage, My Personal Data may only be processed with my consent, or for the determination, exercise or defence of legal claims, for the defence of the rights of another natural or legal person, or for reasons of an important public interest of the European Union or a Member State thereof.
• As per article 19 of the GDPR - reporting obligation regarding the correction or deletion of My Personal Data, or restricted processing:
- The Administrator notifies the individual recipients to whom My Personal Data was made available of all corrections, deletions or restricted processing of My Personal Data, with the exception of cases where it is shown to be impossible or requires excessive effort. The Administrator only informs me about these recipients if I ask them to do so.
• As per article 21 of the GDPR – right to raise an objection:

- Based on reasons relating to my specific situation, I have the right to raise an objection against the processing of My Personal Data at any time, on the basis of article 6 paragraph 1 section f) of the GDPR, including profiling based on these provisions. The Administrator will no longer process My Personal Data if they do not demonstrate serious legitimate reasons for the processing, which prevail over my interests, rights and freedoms, or for the determination, exercise or defence of legal claims.
- I can exercise my right to raise an objection by automated means using technical specifications.
• As per article 22 of the GDPR - automated individual decision-making, including profiling:
- I have the right not to be the subject of any decision based exclusively on automated processing, including profiling, which has legal consequences for me or which significantly affects me in a similar manner. This does not apply if the decision is: a) essential for the conclusion or fulfilment of a contract between me and the Administrator; b) permitted by the law of the European Union or a Member State thereof which relates to the Administrator and which also stipulates appropriate measures which protect my rights, freedoms and legitimate interests; c) based on my explicit consent.
• As per article 34 of the GDPR – reporting of personal data security breaches
- If it is likely that a certain case whereby the security of My Personal Data is breached will result in a great risk to my rights and freedoms, then the Administrator is obliged to notify me of this breach, without undue delay.
- However, the notification as per the previous point is not required if any of the following conditions if fulfilled:
a) the Administrator has implemented the appropriate technical and organisational protective measures, and these measures were used, particularly those which make My Personal Data incomprehensible for anyone who is not authorised to access it, such as for example encryption;
b) the Administrator has implemented the following measures which ensure that the great risk to my rights and freedoms as per point above will probably not manifest itself;
c) it would require excessive effort.

© AIESEC 2024
AIESEC je nevládní nezisková organizace, která má poradní status při Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC), je přidružena k DPI OSN, je členem ICMYO a uznává ji UNESCO. AIESEC Česká republika je registrována jako nezisková organizace, s identifikačním číslem 61379166 a se sídlem Praha - Chodov, Hráského 1910/11.