Obchodní podmínky
1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále „kupní smlouva“) uzavírané mezi:
AIESEC BRNO
se sídlem: Komenského náměstí 220/2, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 64326152
Spolek zapsaný v Spolkovém rejstříku od 1. 1. 2014 vedený u Městského soudu v Praze spisová značka L 57148.
(dále „prodávající“), na straně jedné
a
třetí osobou (dále „kupující“), na straně druhé
prostřednictvím webového portálu.
1.2 Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
1.3 Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
„běžnou cenou vstupenky“ cena vstupenky, která není zlevněnou cenou vstupenky. „držitelem vstupenky“ osoba, jež vstupenku předloží při vstupu na prohlídku. „kupujícím“ je osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu.
„vstupenkou“ vstupenka v elektronické podobě opravňující držitele vstupenky k jednorázovému vstupu na prohlídku, kterou lze zakoupit prostřednictvím webového portálu.
1.4 Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu nelze dovodit jinak.


2 Proces uzavření kupní smlouvy, platební podmínky, vstupenka

2.1 Vstupenku s běžnou cenou vstupenky a/nebo se zlevněnou cenou vstupenky lze zakoupit pouze elektronicky.
2.2 Veškerá prezentace služeb umístěná na webovém portálu je informativního charakteru, v žádném případě se nejedná o návrh na uzavření smlouvy, a proto prodávající nemá povinnost uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2 Nákup vstupenky opravňující k prohlídce provádí kupující na konkrétní termíny prohlídek.
2.3 Kupní smlouva je v případě nákupu vstupenky na webovém portálu uzavřena v okamžiku uhrazení kupní ceny za všechny objednané vstupenky kupujícím prodávajícímu. Kupní cena je uhrazena v okamžiku připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. Platební podmínky jsou uvedeny v příslušném kroku objednávky realizované na webovém portálu.
2.4 Po provedeném výběru počtu vstupenek se kupujícímu zobrazí celková kupní cena, kterou je kupující povinen uhradit. Po provedení platby prostřednictvím platební karty bude bez zbytečného odkladu prodávajícím kupujícímu zasláno potvrzení o nákupu a vstupenka v elektronickém formátu na e-mail kupujícího. Kupující je povinen před zahájením akce předložit zakoupenou vstupenku, a to v elektronické nebo listinné podobě.
2.5 V případě, že kupující zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, neodpovídá prodávající za nedoručení vstupenky na e-mail kupujícího.
2.6 Za platnost a pravost vstupenky zakoupené mimo webový portál nebo pokladnu prodávající neodpovídá.


3 Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Prodávající si vyhrazuje právo změny času konání akce.
3.2 Vstupenka opravňuje ke vstupu na akci dle specifikací uvedených na této vstupence včetně přesného data a času konání.

3.3 Pokud se držitel vstupenky nedostaví ve sjednaném termínu (tj. v konkrétní čas, na který je vstupenka vystavena) na místo konání akce, a to nejméně 15 minut před zahájením, nebude umožněn držiteli vstupenky vstup na akci, akce bude považována za řádně poskytnutou a prodávajícímu za ni náleží kupní cena v plné výši a kupující či držitel vstupenky nebude oprávněn žádat zpět vrácení ceny vstupenky či konání náhradního termínu.
3.4 Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s pravidly sdělenými před zahájením a v průběhu akce a je povinen se podrobit provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání akce a veškerým pokynům organizátorů.
3.5 Zvířata mají zákaz vstupu na prohlídku.
3.6 Držitel vstupenky bere na vědomí, že odpovědnost za nezletilé osoby nese jejich zákonný zástupce či jejich doprovod.
3.6 V případě, že držitel vstupenky poruší svým chováním provozní nebo návštěvní řád místa konání akce nebo pokyny organizátora, vystavuje se nebezpečí postihu ze strany prodávajícího, kterým je zejména okamžité ukončení akce pro držitele vstupenky, který se dopustil tohoto porušení.
3.7 Držitel vstupenky je povinen seznámit se s obsahem podmínek uvedených na vstupence a s obsahem těchto obchodních podmínek. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí akce. Každý se účastní akce výlučně na své vlastní riziko.
3.8 Držitel vstupenky odpovídá za veškeré škody, které způsobí v rámci této akce při nedodržení pokynů sdělenými organizátory před zahájením nebo v průběhu akce nebo stanovených v provozním a návštěvním řádu místa konání akce.
3.9 Pokud se osoba neprokáže před zahájením akce platnou vstupenkou na daný termín, nebude této osobě umožněno zúčastnit se akce a akce bude považována za řádně poskytnutou a prodávajícímu za ni náleží kupní cena v plné výši.


4 Odstoupení od kupní smlouvy

4.1 Osoba, která je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže postupem dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webového portálu, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času, kdy podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu (vstupenky).


5 Reklamační řád
5.1 Nesplní-li prodávající povinnosti vyplývající z kupní smlouvy řádně a včas, může kupující uplatnit své právo z vadného plnění u prodávajícího (dále „reklamace“). Reklamace musí být učiněna u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uskutečnění akce, nebo v případě, že prohlídka neproběhla, ode dne, kdy měla být prohlídka uskutečněna.
5.2 Veškeré reklamace a dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu “symposium@aiesec.cz”.
5.3 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem kupujícího. Po marném uplynutí této lhůty má kupující právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
5.4 Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu od uplatnění reklamace potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále prodávající zašle kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace prodávající zašle odůvodnění tohoto zamítnutí.
5.5 V případě zrušení akce prodávajícím, není-li uvedeno jinak, je kupující povinen zažádat o vrácení vstupného bez zbytečného odkladu. Prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese “symposium@aiesec.cz”.
5.6 Při jakémkoliv zcizení vstupenky komukoliv dalšímu je kupující povinen upozornit nabyvatele, že v případě zrušení akce vrací prodávající peníze výlučně tomu, kdo vstupenku zakoupil (kupujícímu).

5.7 Zakoupenou vstupenku nelze vykoupit zpět, vyměnit a nelze ani vystavit její duplikát.
5.8 Za ztracenou vstupenku se neposkytuje náhrada.
5.9 Jakýkoliv dodatečný zásah na vstupence ji činí neplatnou. Vstupenka je zneplatněna prvním načtením qr kódu uvedeného na vstupence při vstupu na akci.
5.10 Objednávky, kde nebude platba dokončena do 1 dne od objednání, budou automaticky stornovány.


6 Zvláštní ustanovení o závazcích z kupní smlouvy uzavírané se spotřebitelem

6.1 Ustanovení tohoto čl. 6 se použijí na kupní smlouvu, která je uzavírána s kupujícím, který je spotřebitelem, a na závazky z ní vzniklé.
6.2 Uzavřená kupní smlouva bude uložena u prodávajícího s tím, že prodávající k ní kupujícímu umožní přístup k jeho výzvě.
6.3 Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
6.4 Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy:
a) otevření webového portálu;
b) provedení výběru konkrétního termínu konání akce a počtu vstupenek;
b) vyplnění údajů o kupujícím na webovém portálu včetně vyplnění identifikačních a kontaktních údajů kupujícího (fakturační údaje);
d) zaškrtnutí políčka, jímž kupující potvrdí seznámení se s obchodními podmínkami a informacemi o nakládání a ochraně osobních údajů;
e) provedení úhrady kupní ceny.
6.5 Kupující má právo zjistit a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.
6.6 Prodávající po uzavření kupní smlouvy poskytne kupujícímu v textové podobě kromě znění kupní smlouvy (potvrzení objednávky) i znění těchto obchodních podmínek, a to prostřednictvím hypertextového linku odkazujícího na tyto obchodní podmínky.

6.7 Kupující prohlašuje, že veškerá sdělení prodávajícího vůči kupujícímu byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém je uzavřena kupní smlouva.
6.8 Prodávající se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči kupujícímu jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce, ve kterém je uzavřena kupní smlouva.
6.9 Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Internetová stránka tohoto subjektu je: Web: adr.coi.cz
Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/


7 Závěrečná ustanovení

7.1 Informace o nakládání a ochraně osobních údajů kupujícího jsou uveřejněny v sekci Zásady ochrany osobních údajů.
7.2 Kupní smlouva a obchodní podmínky a veškerá práva a povinnosti z nich plynoucí, včetně práv a povinností z porušení kupní smlouvy a obchodních podmínek, jakož i záležitosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.
7.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 29. srpna 2023.

© AIESEC 2024
AIESEC je nevládní nezisková organizace, která má poradní status při Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC), je přidružena k DPI OSN, je členem ICMYO a uznává ji UNESCO. AIESEC Česká republika je registrována jako nezisková organizace, s identifikačním číslem 61379166 a se sídlem Praha - Chodov, Hráského 1910/11.